مقاوم سازي فلزات و چوب

با استفاده از پرتو الکترون و استفاده از دز مناسب و يا دزهاي استاتيک و ضربه‌اي مي‌توان مقاومت فلزات خصوصاٌ آلومنيوم را بسيار بالا برد.