خدمات آزمايشگاهي

الف : خدمات آزمايشگاه ميكروبيولوژي
تعيين میزان آلودگی ميكروبي مواد مختلف از جمله وسایل يكبار مصرف پزشكي، انواع مواد غذایی، بهداشتی-آرایشی و …، تعيين میزان دز بهینه برای استريليزاسيون محصولات يكبار مصرف پزشكي، تعيين میزان دز بهینه برای کاهش بار میکربی مواد غذایی، بهدشتی و آرایشی تا سطح مطلوب، جداسازی و تشخیص انواع باکتری‌ها، تشخیص و برآورد آلودگی آب، انجام انواع آزمون‌های خواص ضد میکروبی، انجام تست سترونی محصولات
ب :خدمات آزمايشگاه دزيمتري
صحه گذاري، اندازه‌گيري دز جذبي، كنترل فرآيند پرتودهي و …
ج: خدمات آزمايشگاه پليمر
خواص مكانيكي، خواص فيزيكي و حرارتي، شيمي پليمر و طيف سنجي، فرآيند پليمر و …